octubre 26, 2021     Reservar Cita

 

Amb la compra dels serveis de teràpia oferts a través de la pàgina web www.psicologiaydesarrollo.es (en endavant, el “Lloc Web”), titularitat d’Anna Ortiz Verdura (en endavant, INSTITUT PSICO. PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT) sota la marca de PSICO. PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT el Client accepta els termes i condicions de les presents condicions generals de contractació, de manera que abans de procedir a la seva acceptació, llegeixi atentament el contingut.

En cas de no acceptar les condicions generals de contractació, no es podrà dur a terme la compra dels serveis i conseqüentment INSTITUT PSICO. PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT a través de la seva pàgina web no assumirà cap tipus d’obligació ni de responsabilitat.

Així mateix, el Client declara tenir la capacitat legal suficient per contractar els productes del Lloc Web.

INSTITUT PSICO. PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT es reserva el dret de modificar el contingut i / o abast de les Condicions Generals de Compra en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar ni avisar prèviament, de manera que, abans de contractar cada producte, llegeixi atentament el contingut ja que és responsabilitat del Client revisar les Condicions Generals de Compra abans de comprar qualsevol producte del Lloc Web.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre INSTITUT PSICO. PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals vigents en la venda a distància, a la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, protecció de Dades, i dels Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 1. Identificació del Titular
 • Responsable: Anna Ortiz Verdura (Institut PSICO. Psicologia i Desenvolupament)
 • Domicili social: Carrer Jaume Isern, 92 – 08302 – Mataró
 • Correu Electrònic: anna@psicologiaydesarrollo.es
 • Col·legiada: 11.974 Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
 • Telèfon: 626.052.596
 1. Celebració de contracte

És requisit imprescindible que es facilitin les dades del pacient per poder contractar un servei online a través de l’apartat “detalls de nou pacient”.

Un cop introduïts els detalls de nou pacient, per a la contractació de nous serveis s’haurà d’identificar amb el document nacional d’identitat (DNI) o el telèfon mòbil proporcionats. Aquestes dades no seran públiques.

Un cop realitzat el pagament l’Usuari rebrà un correu electrònic de confirmació.

Així mateix, INSTITUT PSICO. PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT l’informa que la formalització del contracte es podrà realitzar en els següents idiomes: castellà i català.

 1. Serveis contractats

A través de la pàgina web l’Usuari pot contractar una primera visita, sessions de manteniment o bé un pla terapèutic.

Els plans terapèutics poden ser:

– Teràpia ràpida

– Teràpia completa

– Teràpia Premium

 

En relació a serveis de psicologia:

– Tractaments de l’estrès

– Tractaments de l’ansietat

– Tractaments de la tristesa

– Tractaments de la depressió

– Teràpies per a la superació de la por

– Crisi personals i evolutives

– Psicologia de la salut

 

Pel que fa a el creixement personal, l’Usuari pot contractar:

– Teràpia “Gir 180º”

– Teràpia “Gir 360º”

 

 1. Newsletter

Els Usuaris es podran subscriure al contingut de INSTITUT PSICO. PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT per rebre les últimes novetats i ser els primer a conèixer nous serveis que puguin realitzar-se.

Per rebre les newsletters hauràs de subscriure’t a la mateixa.

Si l’Usuari s’ha subscrit al contingut però desitja donar-se de baixa de la mateixa podrà fer-ho en l’enllaç de la part inferior del butlletí que rebrà al correu electrònic o bé enviat un correu electrònic a anna@psicologiaydesarrollo.es.

 

 1. Protecció de Dades

En compliment del que s’estableix la normativa vigent en relació a les dades personals del Client facilitades al llarg del procediment de compra dels serveis d’aquest lloc web, regeix el que preveu la Política de Privadesa del Lloc Web.

 

 1. Preu

El preu per a cada un dels serveis serà el que apareix en euros juntament amb cada servei del Lloc Web i inclourà l’IVA aplicable que, si escau, pugui correspondre.

INSTITUT PSICO. PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment i sense previ avís. El preu aplicable a la sol·licitud de compra efectuada pel Client serà el que consti en el moment d’acceptar les Condicions Generals de Compra.

 

 

 

 1. Forma de pagament

L’Usuari podrà abonar l’import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d’indicar la seva elecció:

 1. A) Plataforma Stripe
 2. B) Paypal

Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible. No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no és conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de INSTITUT PSICO. PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

 

 1. Execució i terminis de lliurament

INSTITUT PSICO. PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT executarà els serveis el dia i l’hora en què s’hagi reservat la cita ja sigui per a la teràpia en línia o la teràpia presencial.

Un cop el client hagi realitzat el pagament pel servei contractat, INSTITUT PSICO. PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT ho hagi confirmat, i s’hagi enviat el correu electrònic de confirmació a l’Usuari sobre la seva compra, es procedirà a la reserva de la cita.

INSTITUT PSICO. PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT no serà responsable dels errors que es poguessin produir a la reserva de la cita en el supòsit que l’Usuari no hagi emplenat correctament el Lloc Web. Si hi hagués alguna incidència en el procés de reserva, INSTITUT PSICO. PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT informaria adequadament i de forma immediata a l’Usuari.

 

 1. Desistiment

L’Usuari tindrà dret a desistir del contracte, sense cap tipus de penalització, en el termini de catorze (14) dies naturals des del dia següent de la realització de la comanda llevat que el servei hagi estat realitzat. En el supòsit de la compra de plans terapèutics, s’entendran com realitzats amb l’inici de la primera sessió.

Per a l’exercici de el dret de desistiment només ha d’emplenar i enviar el present formulari al correu electrònic anna@psicologiaydesarrollo.es.

– A l’atenció d’Anna Ortiz Verdura (INSTITUT PSICO. PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT), 11.974 Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i domiciliada a Carrer Jaume Isern, 92 – 08302 – Mataró.

– Per mitjà de la present poso en el seu coneixement la meva voluntat d’exercir el meu dret de desistiment de la reserva de cita amb el nom …………………… .., de el dia ……………… .. a l’hora ……………………

– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Data

 

Un cop el Client hagi exercit el dret de desistiment, INSTITUT PSICO. PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT tornarà al Client tots els pagaments rebuts en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la data en què el Client informe a INSTITUT PSICO. PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT seva decisió de desistir de el present contracte. INSTITUT PSICO. PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT procedirà a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la transacció inicial, tret que el Client expressi el contrari.

 

 1. Queixes i Reclamacions

El Client podrà dirigir les seves queixes i reclamacions al correu electrònic anna@psicologiaydesarrollo.es.

INSTITUT PSICO. PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT haurà de donar resposta a les reclamacions rebudes en el termini més breu possible i en tot cas en el termini màxim d’un mes des de la presentació de la reclamació.

D’acord amb el Reglament núm. 524/2013 UE, la Comissió Europea posa a disposició dels Consumidors i Usuaris una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu / consumers / ODR /. Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.

 

 1. Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals de contractació es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.

Les controvèrsies que poguessin sorgir entre INSTITUT PSICO. PSICOLOGIA I DESENVOLUPAMENT i el Client hauran de ser dirimides en els jutjats i tribunals espanyols.

Tens preguntes? Parlem
Atenció al client
Necessites ajuda? Xateja amb nosaltres a Whatsapp
Anna Ortiz
Psicòloga
Estic en línia